วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล