คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล