วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

คณะทำงาน ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค หรือครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการหนุนเสริมโรงเรียนในโครงการ

คณะทำงานโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค ร่วมกับกสศ.ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค หรือครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการหนุนเสริมโรงเรียนในโครงการ