วันอาทิตย์, 5 ธันวาคม 2564

ทีมหนุน​เส​ริ​มภาคเหนือ​ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

ทีมหนุน​เส​ริ​มภาคเหนือ​ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคเหนือ (กลุ่มจังหวัดเชียงราย) “การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการ Active Learning” ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย(เชียงราย-แพร่-ลำปาง)