วันอาทิตย์, 5 ธันวาคม 2564

วางแผนกิจกรรมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2564 (รุ่นที่2)

กิจกรรมระดมสมอง เพื่อวางแผนกิจกรรมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2564 (รุ่นที่2) ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2563 ณ โรงแรม Abloom Exclusive Serviced Apartments กรุงเทพฯ