วันจันทร์, 30 มกราคม 2566

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564ได้รับอัตราจัดสรรจาก สพฐ. 301 อัตราเพื่อผลิตและบรรจุเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลใน 45 จังหวัด 230 ตำบล 273 โรงเรียนและ 301 อัตรากระบวนการค้นหา คัดกรอง คัดเลือก ผู้รับทุนของสถาบันผลิตฯ ทั้ง 10 แห่ง กำลังจะเริ่มตั้งแต่ปลายกันยายนนี้เป็นต้นไปน้องๆ ที่เรียนอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่มีโรงเรียนเป้าหมายตั้งอยู่มีใจรักจะเป็นครูปฐมวัย หรือ ประถมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (อยู่ในระดับที่กำหนด)และเกรตเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนใน ม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 เตรียมตัวสมัคร และติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ .