วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2

https://www.eef.or.th/31082020a/

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 10 สถาบันฯ ลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูเพื่อไปเป็นครูนักพัฒนาชุมชน ในปี 2568ประกอบด้วย

1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2)มรภ.อุตรดิตถ์

3)มรภ.พิบูลสงคราม

4)มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

5)มรภ.อุบลราชธานี

6)มรภ.อุดรธานี

7)มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

8)มรภ.สุราษฎร์ธานี

9)มรภ.ยะลา

10)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

รวมจำนวนทุน 301 อัตรา