วันจันทร์, 30 มกราคม 2566

ครูรัก(ษ์)ถิ่น หรือ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

06 ก.ย. 2020
ครูรัก(ษ์)ถิ่น หรือ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)."ประเด็นสำคัญตอนนี้ คือ เกิดความเหลื่อมล้ำเชิงคุณภาพค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงคุณภาพ นี่คือตัวอย่างที่จะผลิตครูคุณภาพเข้าไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในชนบท เมื่อเราได้ครูคุณภาพเขาก็จะไปจัดการ
    • 1
    • 2