วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2565

กิจกรรม โครงการ

คัดกรอง เพื่อหา “ตัวจริง”นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น
วางแผนกิจกรรมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2564 (รุ่นที่2)
คณะทำงาน ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค หรือครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการหนุนเสริมโรงเรียนในโครงการ
ทีมหนุน​เส​ริ​มภาคเหนือ​ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
ทีมงานหนุนเสริมภาคใต้ ออก site visit
ทีมงานหนุนเสริมภาคใต้ ออก site visit โรงเรียนพื้นที่เกาะ ในอ.เกาะสมุยและอ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
ทีมหนุนเสริมภาคใต้ ออกเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดสงขลาและพัทลุง
ทีมหนุนเสริมภาคใต้ ออกเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะทำงานทีมหนุนเสริมภาคใต้
ทีม​หนุน​เสริม​ภาคใต้​ออก​เยี่ยม​โรงเรียน​ใน​โครงการ​ครู​รัก​ษ์​ถิ่น
    • 1
    • 2