วันจันทร์, 30 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์

คัดกรอง เพื่อหา “ตัวจริง”นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น
“ครูรัก(ษ์)ถิ่นไม่ใช่แค่สอนหนังสือ แต่ต้องเป็นนักพัฒนาชุมชน ทำเกษตรเป็น ต้องทำเป็นทุกอย่าง ต้องมีความเข้มแข็ง พัฒนาจุดเด่น จุดดีของชุมชน ให้มีอัตลักษณ์ของตัวเอง ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน”
รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมในพื้นที่ “ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่”.
ครูรัก(ษ์)ถิ่น หรือ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2
มิติใหม่ของกระบวนการผลิตครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ​ของ กสศ.
ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564